Estudis dels riscos geològics

Modelització de la dinàmica superficial des d’un punt de vista del risc


L’activitat antròpica, el creixement urbanístic i la densificació de les vies de comunicació terrestre han de garantir la seguretat, preveient els riscos geològics que s’hi puguin generar.

És clara, doncs, la necessitat i la importància d’estudiar els riscos geològics per a preveure potencials catàstrofes i garantir la seguretat d’infraestructures i persones.

Estudis d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)

La Llei d’Urbanisme estableix que les figures de planejament urbanístic han d’incloure informació referent als riscos geològics. Els estudis en l’àmbit del risc geològic se sistematitzen, segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en Estudis d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG). L’objectiu és el d’avaluar, de manera preliminar, la perillositat geològica en relació als següents fenòmens:

  • Despreniments (caigudes de blocs, bolcades)
  • Esllavissades (lliscaments, fluxos)
  • Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls)
  • Allaus de neus
  • Esfondraments (subsidències, col•lapses)
  • Terratrèmols

Delimitació de zones inundables

Estudis per a delimitar zones inundables d’acord amb els criteris de l’ACA, amb models 1D i 2D.