Política de Prevenció de riscos laborals (PRL)

La Direcció de l’empresa ha definit la Política apropiada a la naturalesa, magnitud i riscos de les activitats i serveis que duem a terme, prenent el compromís de desenvolupar les activitats amb el màxim respecte a la Seguretat Laboral, tractant de minimitzar els riscos que poguessin derivar en problemes per a la seguretat i salut dels treballadors.

Per aquest motiu tota l’organització de l’empresa assumeix les següents línies d’actuació en política de Seguretat i Salut Laboral:

  1. Complir i fer complir en tot moment i, quan sigui possible, superar, les exigències de la legislació i la normativa de Seguretat vigent.
  2. Prendre totes les mesures necessàries per a prevenir accidents i malalties professionals, eliminant riscos.
  3. Proporcionar la formació adequada als nostres treballadors per a fomentar la conscienciació i responsabilitat respecte als riscos laborals.
  4. Treballar amb els nostres proveïdors en la millora dels seus serveis i en la seva adequació a la política de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.
  5. Aplicar als subcontractistes les mateixes mesures de Seguretat i Prevenció de Riscos que s’apliquen al personal propi de l’empresa.
  6. Disposar de procediments d’actuació pel cas d’accidents que puguin tenir conseqüències en la Seguretat i Salut dels nostres treballadors. Es pren atenció a la situació de les persones especialment sensibles i a la Seguretat Vial dels treballadors en els seus desplaçaments dins de la jornada laboral.
  7. Involucrar els nostres comandaments i treballadors per tal que tot el personal de l’empresa col•labori en l’aplicació i desenvolupament de la Política Preventiva.
  8. Per tot això s’aplicaran principis i pràctiques de Seguretat i Salut Laboral per dur a terme aquests compromisos, proporcionant el marc per a establir i revisar objectius i metes.
  9. La Política de Seguretat i Salut Laboral és coneguda per tot el personal, està a disposició del públic i és revisada per la Direcció en funció de l’avaluació del marc legislatiu, de la sensibilitat social i de les auditories de seguretat realitzades.
  10. Desenvolupar, aplicar i mantenir un model de gestió de la prevenció destinat a la Millora continua de les condicions de treball.